Loading...

Ultimate Cleanse

$369.79

The Ultimate Cleanse Meal Replacement is formulated with whole-food nutrition, patented and potent ingredients of More than 55 highly absorbable and functional ingredients. Packed with fiber and protein, to support detoxification, cellular repair, and cellular rejuvenation. Benefits include maintaining a healthy digestive system, important for detoxification and immune health.

Ultimate Cleanse Meal Replacement được điều chế với dinh dưỡng toàn phần, cùng hơn 55 thành phần chức năng hàm lượng cao và khả năng hấp thụ cao được cấp bằng sáng chế và các dưỡng chất cần thiết khác. Được đóng gói với chất xơ và protein, để hỗ trợ giải độc, sửa chữa tế bào và trẻ hóa tế bào. Các lợi ích bao gồm duy trì một hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh, cần thiết cho độc và sức khỏe miễn dịch.

Content:
30 sachets/ box
规格: 30 包/盒
Nội dung: 30 gói / hộp

Allergens:
Contains soybeans, milk, celery, sulphites, gluten.
This product may cause allergic reaction in people sensitive to inhaled or ingested psyllium.
过敏原:含有大豆,牛奶,芹菜,亚硫酸盐,麸质。
本品可能对吸入或摄入的洋车前子敏感的人引起过敏反应。
Chất gây dị ứng: Chứa đậu nành, sữa, cần tây, sunphit, gluten.
Sản phẩm này có thể gây phản ứng dị ứng ở những người nhạy cảm với psyllium hít hoặc ăn phải.

Direction:
Take one sachet daily with approximately 200ml of room temperature water.
To optimize nutrient absorption, drink it on an empty stomach.
每天服用一包,加入200毫升的室温水冲饮。
为了最佳的营养吸收,请空腹饮用。
Pha một gói mỗi ngày với khoảng 200ml nước ở nhiệt độ phòng.
Để tối ưu hóa hấp thụ chất dinh dưỡng, hãy uống khi bụng đói.

Storage:
Store in a cool, dry place. Avoid direct sunlight.
贮藏条件: 存放于阴凉干燥处。避免阳光直射。
Bảo quản: Bảo quan ở nơi khô thoáng. Tránh ánh nắng trực tiếp.

Read More

SKU: SL-IMP001 Category:
Leaf Leaf

Other Products